Laus störf

Allir þeir sem hafa í boði lögleg störf, innan þess svæðis að íbúar Dalabyggðar geti sótt þau, geta fengið atvinnuauglýsingar birtar hér endurgjaldslaust.

 

Starfsmaður við heimaþjónustu

Starfsmann vantar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu á allt að 6 heimilum.

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa góða samskiptahæfileika. Öll eldri en 17 ára (með bílpróf) hvött til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Sigríður í síma 839 1400 á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10–12.

Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið heima.tjonusta@dalir.is.

Sett inn 23.08.2023

 

Hjúkrunarheimilið Fellsendi – starf í eldhúsi

Óskað eftir aðstoðarmanni í eldhúsið á Fellsenda.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi samtökum fyrirtækja í atvinnurekstri og viðkomandi stéttarfélags. Starfið fellst í aðstoð við matreiðslu, uppvask og þrif. Starfið er 89% vinna, unnið þriðjudaga til föstudaga frá 8-16.

Möguleiki á minna starfshlutfalli eftir samkomulagi.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist til Heiðrúnar Söndru á netfangið eldhus@fellsendi.is eða síma 772-0860.

Sett inn 10.08.2023

 

Þroskaþjálfi/iðjuþjálfi óskast til starfa með nemendum og stoðþjónustu Grunnskólans á Hólmavík.

Um er að ræða tímabundið starf skólaárið 2023-2024. Starfshlutfall 100%.

Grunnskólinn á Hólmavík er sameinaður tón-, leik- og grunnskóli með um 45 nemendur í grunnskóla og 20 nemendur í leikskóla. Áhersla er á fjölbreytta kennsluhætti, leiðsagnarnám, jákvæðan aga og þemabundin verkefni í lotum.

Helstu verkefni:
Að veita nemendum með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
Að halda utan um og stýra teymi einstakra nemenda í samráði við stjórnendur.
Að vinna að gerð einstaklingsnámskráa í samstarfi við sérkennara og fylgja þeim eftir.
Að mæta þörfum nemenda á heildstæðan og einstaklingsbundinn hátt til að auka félagsfærni, virkni og tilfinningaþroska.
Að veita faglega ráðgjöf til kennara og stuðningsaðila.
Að aðlaga og hanna námsumhverfi svo það henti fjölbreyttum nemendahópi.

Hæfni:
Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða iðjuþjálfi.
Þekking og reynsla af starfi með börnum með sérþarfir.
Jákvætt viðmót og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Þekking á PEERS og TEACCH er kostur.
Hreint sakavottorð.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands eða Iðjuþjálfafélags Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 16. ágúst 2023.

Nánari upplýsingar veitir:
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri, netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilskrá og afriti prófskírteina ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á skolastjori@strandabyggd.is

Sett inn 10.08.2023

 

Ræstingar á Fellsenda

Fellsendi óskar eftir starfsmanni í ræstingar í ágúst, um sumarafleysingu er að ræða. Starfið er 100%.

Nánari upplýsingar gefur Helga Garðarsdóttir,  á helga@fellsendi.is eða 6942386.

Sett inn 13.07.2023

 

Laus störf við Auðarskóla

Auðarskóli leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skapandi starfsmönnum með þekkingu og áhuga á skólastarfi!

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og er staðsettur í Búðardal sem er eini þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Á næsta skólaári verða 75 nemendur í 1.-10. bekk grunnskólans og um 22 börn í leikskólanum. Helmingur nemenda grunnskólans stundar einnig tónlistarnám. Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð-Ánægja-Árangur.

Starfsandinn í skólanum er góður og einkennist af samvinnu og samhjálp og því er leitað eftir starfsfólki sem hefur metnað til að taka þátt í þróun skólastarfs og vill vera virkur hluti liðsheildar.

 

Aðstoðarleikskólastjóri 50%/Deildarstjóri leikskólans 50% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf til kennslustarfa
 • Leiðtogahæfileikar og áhugi á þróunarstarfi
 • Reynsla af starfi og/eða stjórnun í leikskóla
 • Skipulagshæfileika, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Leikskólakennarar 100% –  4 stöður

 

Grunnskólakennarar – Umsjónarkennarar 80-100%

 • Umjónarkennari – Yngsta stig 2 stöður
 • Umsjónarkennari – Miðstig 2 stöður
 • Umsjónarkennari – Elsta stig 1 staða
 • Íþróttakennari – Tímabundið í 1 ár (starfslok 31.7.2024)

 

Sérkennari grunnskóla 80-100% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur kennara:

 • Leyfisbréf til kennslustarfa
 • Reynsla sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Lipurð og færni í samskiptum og samvinnu
 • Jákvæðni og sveigjanleiki
 • Stundvísi, reglusemi og skipulögð vinnubrögð
 • Mjög góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

 

Stuðningsfulltrúar grunnskóla 70-100% – 3 stöður

Menntunar- og hæfniskröfur stuðningsfulltrúa:

 • Góð færni í samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Áhugi á að vinna með börnum og metnaður til að þróa öflugt skólastarf
 • Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

 

Skólaliðar grunnskóla 50-100% – 2 stöður

Menntunar- og hæfniskröfur skólaliða:

 • Góð færni í samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Reynsla af starfi í skóla æskileg

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

Fáist ekki menntaður kennari í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin. Ráðið verður í kennarastöður frá 1. ágúst 2023. Ráðið verður í stöðu stuðningsfulltrúa og skólaliða frá 15. ágúst 2023.

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum.

Umsóknarfrestur er til og með 23. júlí 2023.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 4304757. Senda má fyrirspurn á netfangið: herdis@audarskoli.is. Umsóknir á að senda á sama netfang.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja  kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sett inn 30.06.2023

 

Tónlistarkennari við Auðarskóla

Auðarskóli óskar eftir að ráða tónlistarkennara

Við Auðarskóla er laus 100% staða tónlistakennara við tónlistardeild skólans frá og með 1. ágúst 2023.

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og er staðsettur í Búðardal sem er eini þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Á næsta skólaári verða 75 nemendur í 1.-10. bekk grunnskólans og um 22 börn í leikskólanum. Um helmingur nemenda grunnskólans stundar tónlistarnám. Einkunnarorð skólans eru Ábyrgð-Ánægja-Árangur.

Það er gott að búa í Dalabyggð. Boðleiðir eru stuttar, félagslíf er fjölbreytt og svæðið fullkomið fyrir þá sem vilja búa fjarri erli og óþarfa áreiti. Dalabyggð leggur áherslu á samhent og fjölskylduvænt samfélag þar sem allir íbúar geta unað vel. Í Dölunum gefast mörg tækifæri til útivistar og hreyfingar og í Búðardal er vel búin líkamsræktarstöð.

Starfsandinn í skólanum er góður og einkennist af samvinnu og samhjálp og því er leitað eftir starfsfólki sem hefur metnað til að taka þátt í þróun skólastarfs og vill vera virkur hluti liðsheildar.

Menntun og reynsla

 • Réttindi til kennslu í tónlistarskóla
 • Framhaldsmenntun er æskileg en ekki skilyrði
 • Góð færni í hljóðfæraleik
 • Þekking á kennslu- og uppeldisfræði er æskileg
 • Hreint sakavottorð
 • Þekking á helstu upplýsingakerfum sem notuð eru í sveitarfélaginu.

Hæfnisþættir

 • Forystu-, skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Sjálfstæði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvætt viðmót og framúrskarandi samstarfshæfni
 • Geta til að taka þátt í og stjórna breytingum
 • Áhugi á að taka þátt í teymisstarfi og umbótaverkefnum
 • Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum.

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2023.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir skólastjóri Auðarskóla. Senda má fyrirspurn á netfangið: herdis@audarskoli.is. Umsóknir á að senda á sama netfang.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja  kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sett inn 13.06.2023

 

Verkefnastjóri fjölskyldumála hjá Dalabyggð

Dalabyggð auglýsir nýtt starf, stöðu verkefnastjóra fjölskyldumála lausa til umsóknar. Um er að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins, um er að ræða nýtt starf innan stjórnsýslu Dalabyggðar og er ráðning fyrst í stað tímabundin til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Málefni tengd félagsþjónustu, ráðgjöf, greining og aðstoð
 • Málefni tengd fræðslumálum, ráðgjöf, greining og aðstoð
 • Tengiliður vegna barnaverndarmála
 • Starfsmaður fræðslunefndar og félagsmálanefndar Dalabyggðar

Menntun og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, félagsráðgjöf eða sambærileg menntun er æskileg
 • Þekking og reynsla í félagsráðgjöf, barnavernd og málefnum fatlaðra er æskileg 
 • Reynsla af stjórnun úr sambærilegu umhverfi er æskileg  
 • Þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga er æskileg  
 • Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og skipulagshæfileika  
 • Mikil krafa á sjálfstæði í vinnubrögðum og þjónustulund
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi  
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti  
 • Reynsla af notkun One System er kostur

Það er gott að búa í Dalabyggð. Boðleiðir eru stuttar, félagslíf er fjölbreytt og svæðið fullkomið fyrir þá sem vilja búa fjarri erli og óþarfa áreiti. Dalabyggð leggur áherslu á samhent og fjölskylduvænt samfélag þar sem allir íbúar geta unað vel og verið stoltir af sínu samfélagi. Í Dölunum gefast mörg tækifæri til útivistar í einstakri náttúru og kyrrð. Í Búðardal er vel búin líkamsræktarstöð starfrækt af öflugu ungmennafélagi í héraðinu.

Við leitum eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi til að stýra afar  fjölbreyttum og gefandi verkefnum í þágu samfélagsins í Dalabyggð.

Áhugasamir einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um. Launakjör eru samkvæmt gildandi samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilsskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn fylgi einnig kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk. 

Nánari upplýsingar veitir Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri í síma 660-8245, netfang sveitarstjori@dalir – á það netfang sendist einnig umsóknir um starfið.

Sett inn 09.06.2023

 

 

Laus störf við Auðarskóla

Auðarskóli leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skapandi starfsmönnum með þekkingu og áhuga á skólastarfi!

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli og er staðsettur í Búðardal sem er eini þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Á næsta skólaári verða 75 nemendur í 1.-10. bekk grunnskólans og um 22 börn í leikskólanum. Helmingur nemenda grunnskólans stundar einnig tónlistarnám. Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð-Ánægja-Árangur.

Starfsandinn í skólanum er góður og einkennist af samvinnu og samhjálp og því er leitað eftir starfsfólki sem hefur metnað til að taka þátt í þróun skólastarfs og vill vera virkur hluti liðsheildar.

Deildarstjóri grunnskóla 100% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur deildarstjóra í grunnskóla:

 • Leyfisbréf til kennslustarfa í grunnskóla
 • Leiðtogahæfileikar og áhugi á þróunarstarfi
 • Skipulagshæfileika, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Reynsla af teymisvinnu og samvinnu
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Aðstoðarleikskólastjóri 50%/Deildarstjóri leikskólans 50% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf til kennslustarfa
 • Leiðtogahæfileikar og áhugi á þróunarstarfi
 • Reynsla af starfi og/eða stjórnun í leikskóla
 • Skipulagshæfileika, jákvæðni og sveigjanleiki
 • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Leikskólakennarar 100% –  4 stöður

 

Grunnskólakennarar – Umsjónarkennarar 80-100%

 • Umjónarkennari – Yngsta stig 2 stöður
 • Umsjónarkennari – Miðstig 2 stöður
 • Umsjónarkennari – Elsta stig 1 staða
 • Íþróttakennari – Tímabundið í 1 ár (starfslok 31.7.2024)

 

Sérkennari grunnskóla 80-100% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur kennara:

 • Leyfisbréf til kennslustarfa
 • Reynsla sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Lipurð og færni í samskiptum og samvinnu
 • Jákvæðni og sveigjanleiki
 • Stundvísi, reglusemi og skipulögð vinnubrögð
 • Mjög góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

 

Þroskaþjálfi 100% – 1 staða

Menntunar- og hæfniskröfur þroskaþjálfa:

 • Þroskaþjálfa eða sambærilega menntun
 • Reynsla af starfi með nemendum með sérþarfir
 • Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
 • Lipurð og færni í samskiptum og samvinnu
 • Jákvæðni og sveigjanleiki
 • Stundvísi, reglusemi og skipulögð vinnubrögð
 • Mjög góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.

 

Stuðningsfulltrúar grunnskóla 70-100% – 3 stöður

Menntunar- og hæfniskröfur stuðningsfulltrúa:

 • Góð færni í samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Áhugi á að vinna með börnum og metnaður til að þróa öflugt skólastarf
 • Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

 

Skólaliðar grunnskóla 50-100% – 2 stöður

Menntunar- og hæfniskröfur skólaliða:

 • Góð færni í samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Reynsla af starfi í skóla æskileg


Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

Fáist ekki menntaður kennari í stöðu sem auglýst er, er heimilt að ráða annan í stöðuna og ræður hæfni umsækjanda þar um. Önnur uppeldismenntun og/eða reynsla er þá metin. Ráðið verður í kennarastöður og þroskaþjálfastöðu frá 1. ágúst 2023. Ráðið verður í stöðu stuðningsfulltrúa og skólaliða frá 15. ágúst 2023.

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum.

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2023.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 4304757. Senda má fyrirspurn á netfangið: herdis@audarskoli.is. Umsóknir á að senda á sama netfang.

Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi ef við á. Umsókn skal einnig fylgja  kynningarbréf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sett inn 12.05.2023

 

Starfsmaður á leikjanámskeið Undra

Íþróttafélagið Undri auglýsir eftir starfsmanni í 100% starf á leikjanámskeið í júní.
Starfið felur í sér skipulagningu og daglega umsjón námskeiðsins sem er fyrir börn fædd 2011-2016.

Hæfnikröfur:
– 18 ára aldurstakmark.
– Góð fyrirmynd, stundvísi og vinnusemi.
– Sjálfstæð vinnubrögð og góð samskiptahæfni.
– Frumkvæði og þolinmæði.
– Reynsla af störfum með börnum æskileg.
– Hreint sakavottorð.
– Góð íslensku kunnátta.
– Menntun á sviði íþrótta- og tómstunda er kostur.

Umsóknir skulu berast fyrir 17. maí n.k. á netfangið undri21@gmail.com

Sett inn 27.04.2023

 

Starfsfólk á Dalahótel Laugum

Laus störf í boði á Dalahótel Laugum frá maí 2023:

Herbergja- og almenn þrif.
Eldhússtarf.
Þjónusta í sal.
Starfsmaður í þvottahús.
Starfsmaður í sundlaug.
Starfsmaður á tjaldsvæði.

Áhugasamir eru beðnir að hafa samband við Karl á netfangið dalahotel@dalahotel.is

Sett inn 30.03.2023

 

Starfsfólk við leikskóladeild Auðarskóla

Auðarskóli Dalabyggð auglýsir eftir leikskólakennurum eða uppeldismenntuðu starfsfólki til starfa við leikskóladeild skólans.
Ef leikskólakennarar fást ekki til starfa kemur til greina að ráða einstaklinga með aðra uppeldismenntun eða starfsreynslu.

Um er að ræða 2 tímabundnar stöður í 100% starfshlutfall út maímánuð. Leitað er að einstaklingum sem eru jákvæðir, skapandi og vilja vera virkur hluti liðsheildar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar öllum kynjum. Umsóknarfrestur er til 11. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Erna Gunnarsdóttir, skólastjóri, í síma 4304757. Senda má fyrirspurn á netfangið: herdis@audarskoli.is.
Í umsókninni þurfa að vera ferilskrá og ábendingar um meðmælendur. Umsóknir á að senda á sama netfang.

Sett inn 28.03.2023

 

Störf í Strandabyggð

Strandabyggð auglýsir eftir umsækjendum fyrir afleysingar- og sumarstörf, athugið að sum störfin gætu hafist fljótlega. Í umsóknarskráningunni er einnig að finna umsókn um vinnuskóla fyrir ungt fólk 13-17 ára. Minnum á að umsóknarfrestur rennur út á miðnætti á mánudaginn 22.3.2023

Íþróttamiðstöð, tjaldsvæði, vinnuskóli og sumarnámskeið
-Umsjónaraðili með Íþróttamiðstöð- og tjaldsvæði, afleysing fyrir íþrótta- og tómstundafulltrúa v. sumarleyfis
-Íþróttamiðstöð og tjaldsvæði. Sumarstarfsmenn í sundlaug og tjaldsvæði. Starfsmenn þurfa að ná kröfum sundlaugarvarða og hafa náð 18 ára aldri. Nánari upplýsingar um starfið hér
-Sumarnámskeið – Umsjón með 2-3ja vikna námskeiði í júní, nánari lýsing hér
-Vinnuskóli og umhverfisfegrun – Umsjón með vinnuskóla, stærsti hluti starfs í júní, nánari upplýsingar hér

Eignasvið, áhaldahús og Sorpsamlag
-Áhaldahús. Um er að ræða almenn verkamannastörf í Áhaldahúsi við slátt og viðhald eigna. Nánari upplýsingar hér
-Höfn. hafnarvigtun og skráningu afla og fl. vigtarréttinda krafist, almenn verkamannastörf
-Sorpsamlag. Um er að ræða vinnu á sorpbíl og gámabíl meiraprófs krafist ásamt lyftararéttindum (vinnuvélaréttindi)

Velferðarþjónusta
-Umsjón starfsmanna í atvinnu með stuðningi. Um er að ræða 1 stöðugildi hjá Félagsþjónustu frá byrjun júní fram í miðjan ágúst
-Liðveisla barna. Hlutastarf hjá Félagsþjónustu, nánari upplýsingar hér
-Heimaþjónusta. Hlutastarf hjá Félagsþjónustu. Nánari upplýsingar hér

Fræðslustofnanir
-Leikskóli. Um er að ræða afleysingarstörf á leikskóla frá maí og fram ágúst. Leikskóli er lokaður 27.júní-8. ágúst

Stjórnsýsla
-Skrifstofa afleysing. Um er að ræða afleysingu á skrifstofu með möguleika á framlengingu starfs, æskilegt að starf hefjist sem fyrst. Hlutastarf
-Skjalavarsla átaksverkefni. Um er að ræða skönnun skjala frá stofnunum og vistun í skjalakerfi, sveigjanlegur vinnutími. Hlutastarf
Hægt er að sameina bæði störfin í eitt fullt starf eða sækja um minna hlutfall

Umsóknarfrestur er til miðnættis 28. mars 2023 og sótt er um (apply here) hér gegnum google forms eða á eyðublöðum sem finna má hér.

Sett inn 24.03.2023.

 

Félagsleg heimaþjónusta

Starfsmann vantar hjá félagsþjónustu Dalabyggðar við heimaþjónustu.

Í félagslegri heimaþjónustu er veitt aðstoð við þrif, heimilisstörf og/eða félagslegur stuðningur til að gera viðkomandi kleift að búa á eigin heimili við sem eðlilegastar aðstæður.

Umsækjandi þarf að vera stundvís, áreiðanlegur, heiðarlegur og hafa góða samskiptahæfileika. Allir eldri en 17 ára (með bílpróf) hvattir til að sækja um.

Frekari upplýsingar gefur Sigríður í síma 839 1400 á þriðjudögum og fimmtudögum kl. 10–12.

Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið heima.tjonusta@dalir.is.

 

Laus störf í stuðningsþjónustu (liðveislu)

Félagsþjónustan auglýsir eftir einstaklingum til að starfa sem liðveitendur. Við leitum að einstaklingum sem náð hafa 18 ára aldri, óháð kyni.

Um er að ræða hlutastarf, oftast seinnipart dags og er því tilvalið sem aukastarf með námi eða öðru starfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi.

Félagsleg liðveisla er veitt fötluðum börnum frá 6 ára aldri, sem og fullorðnu fötluðu fólki. Félagsleg liðveisla hefur það markmið að rjúfa félagslega einangrun og styrkja fólk til þátttöku í menningar- og félagslífi.

Nánari upplýsingar veitir Sylvía Ósk Rodriguez, verkefnastjóri í málefnum fatlaðs fólks, í síma síma 433-7100 eða  sylvia.rodriguez@borgarbyggd.is

 

 

 

Dalabyggð hlaut jafnlaunavottun í byrjun árs 2021. Vottunin staðfestir að sveitarfélagið hefur komið sér upp jafnlaunakerfi sem tryggir að jafnréttis sé gætt við allar launaákvarðanir og að allir starfsmenn njóti þannig jafnra launa og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Vottunin er hluti af jafnréttisáætlun Dalabyggðar og því einstaklega gleðilegt að Dalabyggð hafi hlotið þessa staðfestingu.

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei